കാത്തിരിപ്പ്

ചുറ്റുമുള്ള മൂകത
ശ്മശാനത്തിന്‍റേതാണെന്ന്
പരക്കുന്ന വാസന
മരണത്തിന്‍റേതാണെന്ന്
കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്
മൃതദേഹത്തിന്‍റെ രുചിയെന്ന്
ഇതു കാലമെഴുതിയ കാവ്യമാണെന്ന്
നമുക്കായ് വിധിച്ച
നീതിയാണെന്ന്
നിശ്ശബ്ദം ഏറ്റുവാങ്ങുകയെന്ന്
നിർലജ്ജം നടന്നു നീങ്ങുകയെന്ന്
നമുക്കായ് കാത്തിരിപ്പുണ്ടെന്ന്
നല്ല കാലം വരാനുണ്ടെന്ന്.

റഫീഖ് പുതുപൊന്നാനി

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *